giovedì 16 dicembre 2010

Omaggio a Pino Testa


Ogni tanto sento il piacere di ricordare ai miei Concittadini del terzo millennio che, fortunatamente, ci sono Piazzesi autentici che ci fanno sentire orgogliosi di essere nati e di vivere a Piazza.
Pino Testa, grande Poeta dialettale gallo Italico, è certamente uno dei pochi piazzesi viventi che ci trasmettono emozioni, ricordi ed esempi di vita.
Grazie Maestro Testa
Antonio il Verso
A V’GILIA D’NATALI
Aria d’festa ggh’era!
E strati strati,ni casi e auguri a te piggh’tila n’da v’gilia Santa d’natali.
R’gord ch’o dop mangè,n’casa d’m’nanna,r’gord ch’ggh’era u viavai d’figghi,nori,zenri e nezzi,mèntr m’nanna e m’matri er’nu ‘ncaffarati a cianè e scenn d’na cusgina cu fangotti e scuèddi cini d’cosi fr’zui e cannestri d’b’scotti e puzzudati fati chi passuloi e mastazzoli d’vingh coit,sfurnadi allora allora du forn.

P’mi era na pacchia!
Chi mai ‘mpast’zzadi d’farina e pasta dozza,m’sciallava ascanè nu scanaor,cudd’roi ch poi rusteva na zzèn’r cauda da tanora o nu scaffaor,cudd’roi ch sp’zz’cuniava a vici a vici e ancora crui pa prescia d’mangem’li, tant era u’nt’cunium!
N’di quàttr muri dìcusgina s’r’sp’rava a stènt!S’cubava du caud!mèntr fora,l’ariu era fredd,’nfrèdd ch tassava l’ossi e r’zzugnàva i carni.
N’tra u fumaligg da p’gnata e a farad u forn,l’oggi n’p’sciav’nu soli soli e onci com e cucchi,ciancev’nu senza d’lor mentr l’odor nausiant d’tutti di cosi fritti, coi cardoi,cuvozza,cassateddi e sfingi ,p’zz’cav’nu i naschi ciù rossi du pipi spezzi.
Di ombri duri e taggh’enti com o raso ,chs’muvèv’nu e muri muri com e fantasmi,unna mureva ‘mpuru ‘ncorch f’linia,a mi m’parèv’nu cosi vivi ch s’scuntrav’nu,s’basgiav’nu,sp’rev’nu e turnav’nu sfumadi ogn’ntant da russura du forn o da tremula e m’schina vavaredda da ddumèra ‘mp’nnùa nu mur;ombri ch certi mumenti m’parev’nu tanti diavuli n’sciuti du’nfern.
A p’n’seggh ora.jè cre ch’avèssa fait u quatrètt u ciuù mèggh o a mèggh mia poesia.
A do nciù tard,vers a vamaria,saziu ‘nfina ni naschi,cot cot ma sfugghiuliàva p’fora p’fer’m l’urt’ma giuadèdda da giurnada: e f’rre’tti,e funn’ddi, arottorumulu, e ncà’gghi, a de br’ganti…nu ciaàngh u curciufiss unna nascì cr’scì,’nfina a quaànn sc’nnèva a banna,p’lurt’ma nuvena ricca d’or,aranc,sp’nèdda e lumini d’zzera,cunzada sotta u f’n’strongh du masser Capizzi,ora o monn a v’r’tà.
I gènt,m’mar d’gent’ntrusciàdi ni guardaspaddi o ni scapucci e cu scafaor ni mai,s’muvèv’nu com a navètta d’na nuvena all’aùtra,chi fr’ddurari o senza p’sènt’s sèmpr a stissa sunada:lutania,ninna nanna, pompi p’l’aria…mèntr ch u munzèu di ddegni ddumava spr’giunànn vampi e ddèngui d’ddusg ch s’ntur’c’niàv’nu iauti nu vènt du l’vanti con tanti scursoi,ddasciànn e scum’gghiànn na brasgia ardènta d’carbunètti e t’zzoi ancora vivi vivi ch gniautri carusgi,trivuli d’casa e spassi d’vanèdda,armadi d’bastoi o vèrghi d’auliv,l’anauma scaliann o ciangh ciangh chi mal’d’zioi di cr’stiai e di scuccuzzunadi dati o vers, e cu na caterva d’bestèmmi.
Cu tutt coss,non ‘scaliàmmu!
Ncorch scuccuzzunada’mpuru jè a’ncagghiàva,scì,ma certi voti quànn v’dèva a curta e malap’gghiada,m’m’ntèneva i pè’ncù e aquattr sauti era già ‘ncasa e,com s’nènt avèssa stait,mut mut e ca ddèngua menzigami,f’rriava a tavula tavula cina d’tutti ddì cosi ddècchi,pzzulann’li com fanu i gaddini,speci u piatt du biancumangiari racamà d’diavulina e cannèdda.
Na delìzia gulosa ch’fasgeva r’v’nì p’nsina i morti!
Puzzulàva e dd’ccàva,ddccàva e puzzulava!E m’matri quànn m’ncagghiava ‘nfròla,autri scuccuzzunadi ch m’fasgèv’nu f’rriè a casa a casa com o rumulu.Ma jè,facci d’ntàggh,ggh fasgeva i corni,gghià fasgeva sèmpr ‘nt l’oggi.
Poi …tutti ‘ntavula ca santa b’n’d’ziongh d’m’nanna.
A d’vuziongh vuleva ch savèa tastè tutti di m’scugghi fr’zzùi e nò,’nfina ch n’n’scèv’nu d’ni naschi.
E quant voti jè fasgèva u stuff’cos!
S’na cosa na m’piasgeva, a ddasciàva schiffiada na scuedda pann’è a p’gghiè i cosi ciù ddècchi mèntr m’matri m’fasgeva cad i mai cu na manàda data o vers.
E chiè m’scannaliava!
Allurt’màda ggh’èra u scàcc:nosg,n’zzoli,me’nnuli calia’di….zzà u vingh ggh ‘ncasciava a duvèr!
Na cannàta sbriàva ch l’autra cum’nzàva e, pap’ri pa’ri d’tutt d’dd’bèngh d’Deu,ciù brilli ch’è ‘nsènsi a cum’nzè d’m’nannu ch capuziava’ntruscià l’etrna scapulara e u scafaor menzigami ‘nfina a de mì zzì.
A tombula…jucamu a tombula…!Griava jè.P’fer’m content,I num’ri d’nu sachet mi fascgèv’nu p’ggh’èr a da mì,e mangh a mangh chi p’scàva,cu na vosg ch stunàva a tutti griàva:Unn ‘C…Sbirri…Quattru…Porchu…I Cosci di Signurini…Sette Sette..
E accuscì via d’secuta;e r’sadi,r’sadi a nnò f’nì ‘nfina a p’scèr’ s d’ncodd!
No ciuùbellu du gio , u vent da pr’v’nzàzza n’purtava a scampaniada da Cattadràu.
U bamm’né ddu avèa nasciuit, era Natali e,basgioi d’zzà e basgioi d’ddà macari cu’ncorch ddarmètta ch nurbava l’oggi d’m’nanna;ddarmètta d’cunt’ntèzza fors,pr’chì p’l’età c’havea,s’s’ntèva,crè,fortunàda d’aver ancora sotta i soi ali .figghi,nori,zzen’ri,n’vètti…
Pov’ra nanna Titidda!Na santa eri!!!
Eh autri tèmpi,scì,ciù puv’rèddi,ma ciù s’nzèri!
A ducaziongh vers u patri e a matri era sagressanta! Stanch e menz’ nsunnagghià,cu l’oggi com o picch,ciù durmù ch’è v’gghiànt,r’n’scèva ancora , cu’nfiu d’vosg a dì:tr4e…’ta…trì…l’a…nni…du…S’…GNU….RU…ZZU..ma a parodda m’mureva’ mbocca. “Morfeo m’rccuggh’èva ni so bràzzi com a ‘mpès mort.
Oh Natali! Com t’ciànc o beu Natali! ‘mpuru tu d’v’ntàsti vèggh com a mì,senza ciù spir’t e valìa,e cu na frosonomìa ch na ‘ns canosc ciù!
‘Mpuru tu t fasgisti strafott du temp c’m’ntos!
‘Mpuru tu t’futtisti a testa com a mì!!!!!
4 Maggio 1994 Pino Testa

Chi sono

Qualcuno, di cui non ho molta stima, mi chiama "Architetto di Dio". La cosa, però, mi piace. Dicono che sono un architetto eclettico ed un pò anomalo. Il mio lavoro è a metà tra i restauri ed il turismo. Sono cooperatore salesiano e amo Don Bosco. Sono sposato con Cinzia che amo. Abbiamo tre figli, Gabriele Samuele e Gaia. Se vuoi scrivermi ecco la mail architettodidio@gmail.com


___________


"Il senso di inquietudine mi insegue sempre e quando mi pare di aver colto una certezza ricado nell'assoluto smarrimento. Mi chiedo: sono al posto giusto, al momento giusto? Boh! che casino è la VITA e quanto doloroso è questo cammino di scoperta dell'Assoluto che c'è in noi!"

TUTTI GLI ARTICOLI